Wybierz język Choose your language Polski English

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

W oparciu o treść art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Setlak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU KAJMA – Katarzyna Setlak, e-mail: kajma@kajma.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji zleceń od klientów oraz korzystania z formularza kontaktowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. w zakresie formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. w zakresie realizacji zleceń – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i wynikających z niej obowiązków, a następnie po tym okresie są przetwarzane wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.
 2. Dane osobowe pobrane przy użyciu formularza kontaktowego przetwarzane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe, w zakresie dotyczącym zleceń, mogą być udostępniane podwykonawcom Administratora oraz osobie prowadzącej księgowość.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Administrator danych zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – prawo do jej wycofania,
 1. Osobom, których dane dotyczą, nie przysługuje prawo sprzeciwu, to dotyczy bowiem osób, których dane są przetwarzane na mocy art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych, to dotyczy bowiem danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem realizacji zlecenia oraz kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.